حقوقی که به طور خاص از سوی این کنوانسیون تضمین می‌شود، عبارت است از:
حق زندگی
حق دادرسی عادلانه
حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی
حق آزادی بیان
حق آزادی اندیشه ، وجدان و مذهب و
حق حمایت از اموال

این کنوانسیون همچنین به طور ویژه این موارد را ممنوع می‌داند:

 شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا مجازات تحقیرآمیز
برده داری و کار اجباری
مجازات اعدام
بازداشت خودسرانه و غیرقانونی
تبعیض در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون