اعتقاد ما این است که جامعه اروپایی باید مبتنی بر حقوق بشر جهانی باشد و همه به عدالت دسترسی داشته باشند. در حال حاضر این امکانات برای پناهجویان ساکن در «کانون‌های پناهجویی» در مرزهای اروپا قابل دسترسی نیست. در سال‌های گذشته، از هزاران پناهجوی ساکن«کانون‌های پناهجویی» در یونان شنیده‌ایم که گفته‌اند: «من هم مثل بقیه انسان‌ها حقوقی دارم!