این‌که ما فقط منبعی باشیم برای گروه محدودی از افراد به شدت آسیب‌پذیر، برای ما رضایت‌بخش نیست. با این‌حال تجربه نشان داده است که ارائه شکایت اضطراری فقط برای گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان باردار و خردسالان بی‌سرپرست، به نتیجه می‌رسد.
دلیل این محدودیت، سازوکارهای قانونی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ما نهایت تلاش خود را می کنیم که علیرغم این محدودیت‌ها، تا حد امکان به پناهجویان و پناهندگان خدمات ارائه بدهیم.