درخواست اقدامات اضطراری یک روند فوری است. در این‌گونه موارد، ما از دادگاه درخواست می‌کنیم تا به دولت یونان دستور بدهد شرایط زندگی شما را بهتر کند. دادگاه ظرف چند روز پس از ارسال درخواست اقدام اضطراری، تصمیم خود را اعلام می‌کند. اگر دادگاه با این درخواست موافقت کند، آن زمان به دولت یونان دستور می‌دهد تا شرایط زندگی شما را بهبود بخشد. وظیفه دادگاه فقط ارائه دستور به دولت مسئول است تا «طبق وضعیت سلامت و نیازهای خاص متقاضی، زندگی مناسبی را برای وی فراهم کند».