طبق ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه، رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». بر این اساس، شرایط زندگی تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی در کمپ‌های پناهندگی هم می‌تواند در مواقعی نقض این ماده از سوی دولت مسئول تلقی شود.

اگر چنین شرایطی دارید، ما می‌توانیم به شما در ارائه شکایت اضطراری به دادگاه حقوق بشر اروپا که در فرانسه مستقر است، کمک کنیم. طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، این دادگاه وظیفه رسیدگی به شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر را برعهده دارد. اگر نقض حقوق بشر در خصوص شما اثبات شود، دادگاه به طور معمول به دولت مسئول دستور می‌دهد شرایط زندگی بهتری را برای شما فراهم کند.