ما همیشه از پیوستن افراد متخصص و سازمان‌های مردم‌ نهاد مستقر در محل به تیم حقوقی خود استقبال می‌کنیم. شما می‌توانید از طریق ارتباطاتی که در جزایر ساموس، لِسبوس، خیوس، لِروس و کوس دارید، ما را حمایت کنید. در  info@ihaverights.eu :صورت تمایل لطفا به ما ایمیل بزنید