دادگاه حقوق بشر اروپا یک دادگاه بین المللی است که سال ۱۹۵۹ تاسیس شده است. این دادگاه بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایات فردی یا ایالتی مرتبط با موارد نقض حقوق بشر را بررسی می‌کند.