تیم حقوقی ما وکلای شما نیستند. آن‌ها فقط به شما در ارائه شکایت کمک می‌کنند. بیشتر اعضای تیم ما مشاوران حقوقی باتجربه‌ای هستند که لزوما اجازه وکالت ندارند. با این‌حال تمامی مشاوران حقوقی ما تحت نظارت وکلای مهاجرت کار می‌کنند. مشاوران حقوقی ما در روند دادگاه حقوق بشر اروپا شما را نمایندگی می‌کنند و در هیچ مورد دیگری نماینده شما .نیستند