همه اعضای تیم ما داوطلب هستند. هزینه‌های ثبت درخواست قانونی (از طریق تلفن، پست و غیره) از محل بودجه بیرونی تامین می‌شود. روند پرونده در دادگاه نیز رایگان است.