تیم حقوقی ما برای تشکیل پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا، به مدارکی از سوی شما نیاز دارد. این مدارک بسته به نوع پرونده شما متغیر است. اگر به عنوان مثال یک بیماری جدی دارید که در جزیره قابل درمان نیست، ما برای اثبات این قضیه، به مدارک رسمی پزشکی شما نیاز داریم تا نشان بدهیم که شما باید جزیره را ترک کنید.
تیم ما حین مکالمه به شما خواهد گفت که به چه مدارکی نیاز دارد.