اقدامات اضطراری، راهکاری فوری است که تنها در موارد خطرات و صدمات جبران‌ناپذیر اعمال می‌شود. این اقدام شتاب‌آمیز، به متقاضیان امکان می‌دهد تا به حقوق خود دست بیابند. اقدامات اضطراری به دادگاه امکان می‌دهد تا با سرعت و خارج از روند معمول رسیدگی به پرونده‌ها، در مورد این موارد تصمیم‌گیری کند.