ما از هرگونه حمایت به شدت استقبال می‌کنیم و سپاسگزار هستیم. به دو طریق می‌توانید به ما کمک کنید:

– از طریق مالی از «کلینیک حقوق پناهندگان برلین» حمایت کنید. هنگام کمک مالی، لطفا مشخصا بگویید که این مبلغ متعلق به پروژه «IHaveRights» است. تمام اطلاعات لازم برای ارائه کمک مالی را می‌توانید در اینجا پیدا کنید.
– به عضویت «کلینیک حقوق پناهندگان برلین» در بیاید.