موفقیت شما در دادگاه هیچ تضمینی نمی‌دهد که شما «کارتِ باز» دریافت کنید. همچنین در بعضی موارد، دولت از دستور دادگاه پیروی نمی کند که در این مواقع، شرایط زندگی متقاضی هیچ تغییری نمی‌کند. هر شکایتی منحصر به فرد .است و قابل مقایسه با شکایات پیشین نیست