خیر. شکایت شما هیچ تاثیری روی روند پناهجویی شما ندارد. دادگاه حقوق بشر اروپا کاملا مجزای از مقامات پناهندگی یونان عمل می‌کند. بنابراین تصمیم این دادگاه به مقامات پناهندگی ابلاغ نمی‌شود. این بدان معناست که تصمیم مثبت یا منفی این دادگاه در مورد شرایط زندگی شما، هیچ تاثیر مثبت یا منفی‌ای بر روند پناهجویی شما نخواهد گذاشت. روال دادگاه حقوق بشر اروپا گزینه‌ای است که فقط و فقط ممکن است شرایط زندگی شما را بهتر کند.